TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI

Ngày đăng: 20/07/2016  - Lượt xem: 265

TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI
 
      1.Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; là sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; là kết quả của việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân cong người.
       2. Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trải qua các lần đổi tên như  sau:
 Năm 1931 thành lập và lấy tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
Năm 1936 lấy tên là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
Ngày 20 tháng 4 năm 1941, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập và sau khiMặt trận Việt Minh ra đời đã trở thành tổ chức thành viên của Việt Minh, là lực lượng chiến đấu xung kích trong Cách mạng tháng 8 tại miền Bắc.
Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tên gọi này được chính thức thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
Tại miền Nam, một tổ chức bộ phận của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hoạt động với tên gọi Đoàn Thanh niên Cách mạng miền Nam, là một tổ chức thành viên của Mặt trân Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Tại miền Bắc, tháng 2 năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh để kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời trước đó 5 tháng.
Sau khi Việt Nam thống nhất, tháng 12 năm 1976,Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh hợp nhất với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
       3. Tại Đại hội lâng thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề ra  Hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" 
       4.Tính nhất nguyên chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam.
 Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị  một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các Đảng chính trị đối lập.
 Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Việt Nam.
Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
       5.Phong trào Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” được Đại hội lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua gồm :
 Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội; Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;Xung kích bảo vệ tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học kỹ thuật và Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
       6.Đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm những nội dung
Tính chất nguyên chính trị; tính thống nhất.
Gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong hệ thống chính trị.
       7. 5 tiêu chí trong chương trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới
Về 5 tiêu chí rèn luyện:
- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
- Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật
- Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
-Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập
        8. Chức năng cơ bản của: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chức năng đội dự bị còn thể hiện ở chỗ Đoàn Thanh niên có đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Ngày nay, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, Đoàn động viên đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội xung kích cánh mạng, là nơi bổ sung nguồn sinh lực mới quan trọng cho Đảng.
Chức năng thứ hai: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.
Đây là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.
Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục, rèn luyện, định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Với chức năng này, Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau, với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên.
Nghị quyết 04 BCH Trung ương Đảng khóa VII đã chỉ rõ “Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và nghĩa tình, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính…”.
Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ.
Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.Chức năng cơ bản cơ bản của Đoàn TNCS Hôc Chí Minh
       9. Nguyễn Viết Xuân (1934 – 18 tháng 12 năm1964) là một chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ đã nổi danh với khẩu hiệu: "Nhằm thẳng quân thù, bắn". Anh là người dân tộc Kinh, quê xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.Nguyễn Viết Xuân - Người chính trị viên đại đội với khẩu lệnh "Nhằm thẳng quân thù, bắn!" Khi hi sinh, anh là thiếu úy, chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 14 pháo cao xạ, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Anh được phong tặng huy chuơng Kháng chiến hạng Nhì, 6 bằng khen và giấy khen. Mười tám tuổi, anh xung phong vào bộ đội ở trung đoàn pháo cao xạ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị tham gia chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay địch.
Mười nǎm sau, đơn vị anh đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bầu trời phía Tây Quảng Bình. Buổi sáng ngày 18 tháng 11 nǎm 1964, đơn vị anh đã đánh trả nhiều đợi tiến công đến cuồng của hàng đàn lũ máy bay Mỹ.Anh bị máy bay Mỹ bắn chúng đùi, nên anh bị thương nát đùi bên phải, anh yêu cầu cắt bỏ chân và tiếp tục đưa vào bờ công sự, chỉ huy chiến đấu. Lời hô của anh có tác động sâu sắc đến tình cảm và trở thành biểu tượng của khí phách tuổi trẻ Việt Nam chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân Mỹ đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. "Nhằm thẳng quân thù, bắn!" - Lời hô đó đã trở thành bất tử - và người chính trị viên dũng cảm Nguyễn Viết Xuân vẫn còn sống mãi trong trái tim biết bao con người Việt Nam...
        10. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, gồm 11 chương, 120 điều, quy định quyền làm chủ của nhân dân
Điều 6 Hiến pháp quy định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác nhà nước.
        11. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 quy định về Đảng cộng sản Việt Nam
          Điều 4 Hiến pháp quy định:
1. Đảng cộng sản Việt Nam- Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc          Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mac-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
2. Đảng cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức Đảng và Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
       12.Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Đợt 1 (từ 13/3 đến 17/3): Ta đập tan thế trận phòng ngự vòng ngoài của địch ở phía bắc và đông bắc, mở đầu trận Him Lam (ngày 13/3/1954), tiếp đó tiêu diệt cụm cứ điểm đồi Độc Lập, bao vây, bức hàng cụm cứ điểm Bản Kéo (ngày 16/3/1954).
Đợt 2 ( 30/3 đến 26/4): Sau hơn 10 ngày xây dựng trận địa tiến công, bao vây, ta tiến công diệt các cứ điểm E, D1, D2, C1 trên dãy đồi phía đông và 106, 311 trên hướng tây - bắc sân bay Mường Thanh, nhưng đánh cứ điểm A1 và các cứ điểm C2, 105 không thành công, bị địch phản kích chiếm lại nửa đồi C1. 
Từ ngày 16/4, ta phát triển trận địa bao vây, tiến công, đánh lấn diệt các cứ điểm 105 (ngày 18/4); 206, đào hào cắt sân bay Mường Thanh, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch nhằm giành lại sân bay. Ta kết hợp bắn tỉa, đưa pháo phòng không xuống Mường Thanh khống chế, triệt hẳn tiếp tế đường không của địch. 
Đợt 3 (từ 1/5 đến 7/5): ta đánh chiếm các điểm cao ở phía đông (C1, C2 và A1), diệt một số cứ điểm ở phía tây, tăng cường vây ép phân khu Hồng Cúm, bao vây uy hiếp sở chỉ huy trung tâm…
15h ngày 7/5, ta tổng công kích vào trung tâm Mường Thanh, bắt tướng ĐờCatxtơri và toàn bộ ban tham mưu tập đoàn cứ điểm, buộc số địch còn lại ở phân khu trung tâm phải đầu hàng, truy kích, bắt gọn bộ phận địch ở Hồng Cúm định rút chạy. 
Chiến dịch Điện Biên Phủ giành toàn thắng, diệt và bắt hơn 16.200 địch (có một thiếu tướng, 369 sĩ quan từ đại tá đến thiếu uý), thu toàn bộ vũ khí trang bị, bắn rơi 62 máy bay. 
Chiến dịch Điện Biên Phủ là đòn tiến công tiêu diệt lớn nhất, điển hình nhất của quân và dân Việt trong kháng chiến chống Pháp.
        13. Tại Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra những nhiệm vụ, giải pháp Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gồm:
 Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường, Phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.
 Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
       14. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộckháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa việt Nam dân chủ công hòa với Pháp, vào giữa năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập, không thành công. Lời kêu gọi này được phát ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 12, khi chiến sự bùng nổ - là ngày Toàn quốc kháng chiến.
       15. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân- tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22/12/1944.
       16. Ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng Nhà Rồng Sài Gòn.
       17 Vấn đề cơ bản nhất của chính trị là Chính quyền nhà nước, quyền lực nhà nước.
       18.Trong các quy luật của triết Học Mac- Lê nin Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vạch ra cách thức của sự vận động, phát triển.
       19. Kiến trúc thượng tầng hay Thượng tầng kiến trúc là một khái niệm trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mac và Ph. Ăng -ghen đưa ra dùng để mô tả toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị-xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Theo đó, kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật v.v. cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, Đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội, v.v.
       20. Khi trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1954 Hồ Chí Minh nói “Trao cho chú toàn quyền quyết đinh. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website