Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên”

Ngày đăng: 01/10/2020  - Lượt xem: 1869

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hơn bao giờ hết những người trẻ tuổi càng trở nên quan trọng và đã được thừa nhận là nhân tố quyết định chủ yếu đến sự phát triển kinh tế, xã hội, trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để đáp ứng được yêu cầu đó thì cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, những con người phát triển toàn diện, thể chất, tri thức, đạo đức. Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh ở thời kỳ cách mạng nào cũng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên. Trong nhiều năm qua, cùng với tuổi trẻ trong toàn tỉnh, tuổi trẻ trường học đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên học sinh. Hơn bao giờ hết Đoàn viên thanh niên trong trường trung học phổ thông cần nhận thức rõ lý tưởng của mình chính là lý tưởng cách mạng của toàn dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mỗi Đoàn viên thanh niên cần phải được định hướng, rèn luyện để hình thành những tố chất về chính trị như tính kiên định, kiên trì những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống cũng như trong công việc, nêu cao tinh thần tập thể, hợp tác với mọi người, tôn trọng và tuân thủ theo kỷ cương pháp luật; trung thành với lý tưởng đã chọn. Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa như hiện nay, năng lực hoạt động thực tiển của thanh niên còn non kém, dễ bị chi phối bởi lối sống ích kỉ, lười lao động, sống vội, sống hưởng thụ, họ coi thường giá trị đạo đức, những truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Thực trạng đó dẫn đến một hệ quả không lường đối với thế hệ trẻ, chất lượng giáo dục giảm sút, lối sống xa lai căn, hướng ngoại… xâm nhập học đường. Thật sự cảm thấy đau lòng khi nghe những câu chuyện như: Nhiều học sinh bỏ học giữa chừng, học sinh chửi thề với thái độ thách thức thầy giáo, học sinh nữ chặn đường đánh cô giáo, những bài làm lịch sử cười ra nước mắt… Song ở vùng nông thôn, thực trạng trên chưa đến độ báo động nhưng đó cũng là nguy cơ nếu không có sự quan tâm thoả đáng. Vì vậy, Với vai trò quan trọng của giáo dục chính trị tư tưởng, từ thực trạng giáo dục chính trị tư tưởng trong tất cả Đoàn viên thanh niên nói chung, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong Trường trung học phổ thông nói riêng, trong những năm gần đây, công tác xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ luôn được Đảng ta coi trọng.

Bước vào công cuộc đổi mới, thanh niên Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước; tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hội nghị cũng chỉ ra mục tiêu cho thanh niên phấn đấu là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, chạy theo lối sống thực dụng, vọng ngoại, chủ nghĩa cá nhân. Một số ít thanh niên dao động, tin theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cổ súy cho chủ nghĩa tư bản, hoài nghi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực trạng đó đòi hỏi phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Công tác giáo dục truyền thống đuợc triển khai sâu rộng nhân các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội cựu TNXP triển khai chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên được triển khai có hiệu quả thông qua các chương trình “Khi tôi 18”; “Học kỳ quân đội”… Công tác giúp đỡ, chăm sóc người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong đã được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng sổ tiết kiệm, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết trị giá hàng tỷ đồng.

Công tác giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên được triển khai toàn diện, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã triển khai Đề án về “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên”, Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thanh niên, tổ chức các buổi tư vấn pháp luật tại các chi hội thanh niên công nhân khu nhà trọ. Triển khai tốt cuộc vận động “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, “Ngày thanh niên Vĩnh Phúc với pháp luật”, 100% các trường phổ thông trong tỉnh xây dựng Mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”. Tuyên dương thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, chương trình “Thắp sáng ước mơ hướng thiện”, Đoàn thanh niên mỗi xã, phường đăng ký đảm nhận giúp đỡ 01 thanh thiếu niên chậm tiến.

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống  và lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thời gian tới:

Trước hết, cần phải đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm cho thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn tính khoa học và cách mạng, giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Động viên, cổ vũ thanh niên tham gia tích cực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Hai là, tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ được truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thanh niên cần phải hiểu rõ được những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc…)

 Ba là, Cần tăng cường, giáo dục tinh thần say mê trong học tập và lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên. Say mê học tập và lao động vốn đã là truyền thống quý báu của cha ông ta mà thanh niên ngày nay không những phải học tập mà phải phát huy cao độ. Học tập để lập thân, lập nghiệp; học tập để xây dựng đất nước; con người có đạo đức, có tri thức là nguồn lực để phát triển đất nước. Thực tiễn cho thấy, trên nhiều lĩnh vực, thanh niên Việt Nam đã vươn tới đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.Giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho thanh niên nhận rõ được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong lịch sử dân tộc cũng như trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bởi đây là vốn quý, là tài sản, là sức mạnh của dân tộc và động lực phát triển đất nước.

 Bốn là, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho ĐVTN thông qua các hoạt động cụ thể phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên học sinh được xem là nhiệm vụ hàng đầu qua đó giúp cho Đoàn viên thanh niên xác định đúng đắn động cơ, thái độ trong học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng được một lớp thanh niên vững vàng về chính trị, có nhân cách tốt. Phải tăng cường giáo dục cho họ tình cảm yêu nước nồng nàn. Yêu nước, tức là yêu độc lập của đất nước; yêu chủ nghĩa xã hội; là phải làm giàu cho gia đình và đất nước; phải trung với Đảng, với nước, hiếu với nhân dân. Cần tổ chức triển khai đồng bộ những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng như: chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng kí chăm sóc di tích lịch sử, khu tưởng niệm các anh hùng cách mạng, Bà mẹ VNAH … gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với phong trào xây dựng trường học thân thiện của ngành giáo dục. Đây là những đợt sinh hoạt chính trị góp phần tích cực bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xác định lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhưng qua thăm dò số ý kiến coi trọng những đợt sinh hoạt chính trị này còn rất khiêm tốn.

Năm là, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên, Đảng viên  Trong ĐVTN chú trọng đến chất lượng. Trong từng khối xã, phương, khối công chức, khối trường học công tác phát triển đoàn được thực hiện thường xuyên theo các đợt thi đua lớn trong năm học như: 20- 11, 22 – 12, 09 - 01 và 26 -03.  Tuy nhiên cần coi trọng chất lượng các lớp học nâng cao nhận thức về Đoàn (cảm tình đoàn), cảm tình Đảng vì nhiều nơi còn nặng về hình thức, chạy theo số lượng. Cần có thời gian thử thách cho các thanh niên ưu tú khi được giới thiệu kết nạp vào tổ chức Đoàn, Đảng có thời gian thử thách có thể là 3 tháng hoặc 6 tháng các em rèn luyện tốt, học tập tốt thì chúng ta sẽ tiến hành kết nạp. Do đó, để bồi dưỡng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN trước hết các cấp bộ Đoàn  cần củng cố, chấn chỉnh hoạt động của các chi đoàn. Tăng cường việc cử cán bộ đoàn tới dự, kiểm tra và chỉ đạo chi đoàn quản lý hệ thống sổ sách chi đoàn, kiểm tra việc xây dựng và thực kế hoạch của chi đoàn. Tổ chức xây dựng các mô hình chi đoàn điểm và nhân rộng điển hình.

 Sáu là, ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống của ĐVTN. Để đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm ở tuổi vị thành niên cần một sự kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể. Tổ chức Đoàn  cần quản lý chặt đoàn viên, thanh niên. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đồng phục, quy định cấm ĐVTN mang vũ khí, chất gây nổ; cần phát động phong trào thanh niên tích cực đấu tranh chống tội phạm; thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa về các chủ đề: giáo dục phòng chống tội phạm, an toàn giao thông học đường, phòng chống ma tuý – HIV/AIDS, …đồng thời mỗi cơ sở Đoàn tập trung xây dựng các ban tư vấn giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên, ban tư vấn tuyển sinh định hướng nghề nghiệp tương lai.

Bẩy là, tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên, đồng thời nêu cao tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn trường cần xây dựng các chương trình phù hợp với đặc thù tại đơn vị mình. Cần phải xây dựng một chương trình hoạt động cụ thể. Phải triển khai nhiều hoạt động đủ sức cuốn hút để thanh niên thực hiện tốt hơn phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp

Tám là, Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ được truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thanh niên cần phải hiểu rõ được những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc…) trân trọng, học tập và noi theo. Thanh niên cần phải đến học tập, tham quan nhà bảo tàng và những di tích lịch sử cách mạng (như Thành cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc, Địa đạo Củ Chi…) để bồi đắp thêm tình cảm uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Cần tăng cường, giáo dục tinh thần say mê trong học tập và lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên. Say mê học tập và lao động vốn đã là truyền thống quý báu của cha ông ta mà thanh niên ngày nay không những phải học tập mà phải phát huy cao độ. Học tập để lập thân, lập nghiệp; học tập để xây dựng đất nước; con người có đạo đức, có tri thức là nguồn lực để phát triển đất nước. Thực tiễn cho thấy, trên nhiều lĩnh vực, thanh niên Việt Nam đã vươn tới đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website