CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG VÀ ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP LỰC LƯỢNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, THÔNG TIN XẤU ĐỘC

Ngày đăng: 14/07/2021  - Lượt xem: 62

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc là một nội dung cơ bản, hệ trọng và sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đây là nhiệm quan trọng không chỉ của tổ chức Đảng các cấp mà là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân trong đó có đoàn viên thanh niên. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ  đó và thể hiện tinh thần bản lĩnh, khả năng sáng tạo, chủ động, và xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc nói riêng, chúng ta cần phải tập trung làm tốt hai nhiệm vụ cơ bản đó là: công tác giáo dục định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên cùng tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh niên là lực lượng dân cư có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế. Thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Vĩnh Phúc riêng đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có tinh thần đổi mới, sáng tạo. Khi được dìu dắt, tập hợp, thanh niên dễ liên kết thành một khối thống nhất, đoàn kết. Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên Việt Nam cũng dễ bị lôi kéo, kích động, thường dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời… Và đây là những đặc điểm dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng.

Thực tế, trong nhiều năm trở lại đây các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội để tấn công vào đối tượng ĐVTN; chúng luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, lôi kéo, kích động. Bởi, thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và các phương tiện truyền thông xã hội.

Trong thời gian qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng trong cán bộ Đoàn, ĐVTN toàn tỉnh. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Tuy nhiên, để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác định hướng, giáo dục tư tưởng và đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp thanh niên cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông tin xấu độc trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là trên internet và mạng xã hội, tổ chức Đoàn các cấp cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:

Một là, Tổ chức Đoàn tỉnh tiếp tục chủ động trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong đó, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là với các đối tượng ĐVTN khác nhau để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên. phát huy và vận dụng tối đa những lợi thế của phương pháp tuyên truyền hiện đại như Infographic, Motion graphic, các video sử dụng hiệu ứng hiện đại kích thích người đọc, người xem…

Hai là, tổ chức Đoàn các cấp tập trung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp tỉnh và cấp huyện (trong năm 2021 phấn đấu 100% các huyện thành lập và duy trì hoạt động CLB Lý luận trẻ); Câu lạc bộ “Người giữ lửa”; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề định kỳ, tập huấn nâng cao kỹ năng cho Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; cấp huyện; Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh định kỳ 2 năm một lần…

Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho thanh niên trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực thù địch hiện nay.

Ba là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Tổ chức đoàn các cấp tiếp tục chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên thông qua các “tổ thông tin dư luận”, đội ngũ báo cáo viên từ cấp cơ sở lên cấp tỉnh… từ đó, có những biện pháp, cách thức phù hợp, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên, giáo dục, uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc; tránh để cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên.

Bên cạnh đó, việc đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông hiện đại như báo điện tử, các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, các nhóm Zalo nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền kịp thời song song với việc kết hợp cách thức tuyên truyền truyền thống như phát thanh, truyền hình, báo in...

Bốn là, đa dạng hóa và đổi mới các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức đoàn trong việc tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thanh niên vốn là lực lượng đông đảo trong xã hội nên tổ chức đoàn phải phát huy vai trò của mình để đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Muốn vậy, tổ chức đoàn các cấp cần đổi mới phương pháp có những cách thức phù hợp để tập hợp lực lượng thanh niên. Cần phát hiện, nắm bắt những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng những đội thông tin viên phản ứng nhanh, xung kích; viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các kênh truyền thông. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…, tạo thành một mặt trận đấu tranh rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật.

Năm là, Ban chấp hành Tỉnh đoàn triển khai xây dựng “Đề án giáo dục đạo đức lối sống cho ĐVTN trên không gian mạng giai đoạn 2021-2025” nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống cho ĐVTN trong toàn tỉnh.

Sáu là, phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ Đoàn các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn các cấp. Đó là những bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách ở các cơ sở đoàn. Các cán bộ đoàn cần tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

 

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website