Tư tưởng thanh niên

Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên
15/09/2021
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã khẳng định những giá trị chân lý không thay đổi của chủ nghĩa xã hội, cung cấp thế giới quan đúng đắn, truyền lửa, hiệu triệu và cổ vũ hàng triệu thanh niên Việt Nam giữ vững niềm tin, cống hiến dựng xây đất nước giàu mạnh hùng cường như tâm niệm, trông đợi của biết bao thế hệ cha anh đi trước.
Xem chi tiết »
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
03/11/2020
Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
Xem chi tiết »
LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA THANH NIÊN NGÀY XƯA VÀ NAY
20/10/2020
Có lẽ, mỗi người trong chúng ta hơn một lần tự hỏi: chúng ta sống để làm gì? Và cuộc sống chúng ta hướng tới điều gì? Tìm cho mình một hướng đi, từ đó hình thành những ước mơ, khát vọng, phấn đấu vì những mục đích đẹp đẽ, cao quý nhất; hay nói cách khác tìm cho mình một lý tưởng sống đúng đắn đó là băn khoăn, trăn trở của biết bao thế hệ thanh niên.
Xem chi tiết »
ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH ĐỐI VỚI THANH THIẾU NIÊN
28/09/2020
Trong những năm qua, với vai trò là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác quốc phòng an ninh và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật và ý thức bảo vệ quốc phòng, an ninh cho thanh thiếu nhi, thông qua đó nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và nhận thức cho thanh thiếu nhi về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Xem chi tiết »
Vai trò của Đoàn viên thanh niên trong đấu tranh chống luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng
22/05/2020
Trong thời gian gần đây “Không gian mạng đã, đang trở thành “mặt trận tác chiến” mới không kém phần cam go, quyết liệt của chúng ta đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá”. Những tiện tích và vai trò của mạng xã hội là quá rõ ràng nhưng cùng với đó là những mặt trái có thể gây hậu quả khôn lường cho cá nhân, tập thể, cộng đồng và cả toàn xã hội
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website