​​

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên

Điện thoại: 0211.3721. 467 Giám đốc: Phó Giám đốc Phụ trách: Tạ Kim Huệ Phó Giám đốc: Trần Đức Thắng Phó Giám đốc: Trần Tiến Nam

Họ và tên: Tạ Thị Kim Huệ - UV BCH Tỉnh đoàn

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên;

Họ và tên: Trần Đức Thắng

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên;

Họ và tên: Trần Tiến Nam

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên;