​​

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

Điện thoại: 0211.3860384 Giám đốc: Đặng Hoàng Lâm Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Hòa Phó Giám đốc: Triệu Việt Hoa Phó Giám đốc: Lưu Văn Tuấn

Họ và tên: Đặng Hoàng Lâm

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi;

Điện thoại cơ quan: 0211.3 860.384

Họ và tên: Nguyễn Đức Hòa

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi;

Họ và tên: Triệu Việt Hoa

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi;

Họ và tên: Lưu Văn Tuấn

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi;