​​

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Hoàng Anh Phó Chánh Văn phòng: Lê Thu Phượng Phó Chánh Văn phòng: Lê Thùy Dương

Họ và tên: Hoàng Anh - UV BTV Tỉnh đoàn

Chức vụ: Chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng;

Họ và tên: Lê Thu Phượng

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng;

Họ và tên: Lê Thùy Dương - UV BCH Tỉnh đoàn

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng;