​​

Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân, Viên chức & Đô thị

Trưởng ban: Nguyễn Văn Tú Phó ban: Dương Tiến Thành Phó ban: Tạ Thị Thu Hường

Họ và tên: Nguyễn Văn Tú - UV BTV Tỉnh đoàn

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân, Viên chức & Đô thị;

Họ và tên: Dương Tiến Thành

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân, Viên chức & Đô thị;

Họ và tên: Tạ Thị Thu Hường - UV BCH Tỉnh đoàn

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân, Viên chức & Đô thị;