​​

Ban Tổ chức kiểm tra

Trưởng ban: Trần Anh Tuấn Phó ban: Nguyễn Hồng Quân

Họ và tên: Trần Anh Tuấn - UV BTV Tỉnh đoàn

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tổ chức kiểm tra;

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân - UV BCH Tỉnh đoàn

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Tổ chức kiểm tra;