​​

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Trưởng ban: Lê Anh Minh Phó ban: Nguyễn Tuấn Anh Phó ban: Nguyễn Thị Thanh Nga

Họ và tên: Lê Anh Minh - UV BTV Tỉnh đoàn

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên;

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên;