Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại cơ quan Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 09/09/2018  - Lượt xem: 314

Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đaọ đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đối với cán bộ Đoàn. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết, cơ quan Tỉnh đoàn đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

 

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn cũng như Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng các văn bản triển khai đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh như Kế hoạch số 518 -  KH/TĐTN-TCKT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Công văn số 243 ngày   30 tháng 8 năm 2018 của BTV Tỉnh đoàn về “V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ” nhằm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của cơ quan; đồng thời tổ chức hội nghị học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của toàn bộ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh dưới sự truyền đạt của báo cáo viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Sau khi học tập có tổ chức đánh giá và viết bài thu hoạch của từng học viên.

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", đã có kết quả thiết thực đối với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Đa số cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã nhận thức đầy đủ hơn trong việc tham gia học tập nghị quyết của Đảng; cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh cũng đã thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, về tính chủ động trong công việc; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã nhận thức đầy đủ và rõ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, từng vị trí công tác; tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và bước dầu đã có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc và tiếp xúc với đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong cán bộ Đoàn cấp tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các ban chuyên môn và trung tâm trực thuộc tổ chức thực hiện Nghị quyết

Sau khi học tập, trực tiếp các Chi bộ trực thuộc Tỉnh đoàn, các đảng viên sinh hoạt trong cơ quan Tỉnh đoàn đã viết bản đăng ký cam kết thực hiện các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các bản cam kết và đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đều bám sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên. Đến nay, nhiều cán bộ đã tham mưu và hoàn thành tốt các nội dung theo đăng ký.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đi vào cuộc sống, Ban thường vụ Tỉnh đoàn xác định và yêu cầu các ban chuyên môn, trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn và cán bộ công chức cơ quan Tỉnh đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết. Cần tập trung chú trọng việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế, gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đưa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, giám sát cán bộ, đoàn viên thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên  phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu, kiên trì thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê của mỗi cán bộ,đảng viên, đoàn viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tác giả: BTC - Nguồn: - Số lần được xem: 314

Tin bài cùng chuyên mục

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website