• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 01/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015

Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 7 năm 2015