• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 29/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2015

Kế hoạch, thể lệ cuộc thi người đẹp Tây thi năm 2014