• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2018
http://tinhdoan.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/207/New Profile01.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">