• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2018
http://tinhdoan.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/209/Linh 2.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">