• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
http://tinhdoan.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/211/3 chủ động.rar?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">